چهارشنبه 27 شهريور 1398   03:40:45
...
1394/5/17 شنبه   علی فعال قیومی
 
سمت  مدیر کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری
 
تلفن محل كار  39903161-33967238
دورنگار  33967237
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir