پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیانیه توافق سطح خدمت
             

                        منشور اخلاقی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمان 


                                                      
ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتا است بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد.


1-   حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع

2-   خوش رویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان

3-   راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها

4-   فراهم نمودن فضای مراودت بگونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

5-   ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض( قومی، جنسی، خویشاوند، مذهبی و ...)

6-   توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها

7-   ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب

8-   انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمان

9-   زمانگذاری فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص، نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران

10-  پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند.

11-  رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه

12-  استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه

13-   پرهیز از استعمال دخانیات بخصوص در محل کار

14-  استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان نظر به راحتی در دسترس باشد.

15-  استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان

16-   برگزاری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی

17-   استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود

18-   درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن

19-  رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق

20-  خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد.

   

گروه دورانV5.7.4.0