تسهیلات افراد کم توانبازدید کنندگان می توانند به وسیله نرم افزار 
   GSpeech   از تسهیلات ذیل جهت افراد کم توان برخوردار شوند : 


1.  هر متن انتخاب شده درون سایت را به صورت صوتی بشنوند 

2. امکان بزرگنمایی کلمات جهت استفاده برای افراد کم بینا          

                                                      
            
                                                                  

تسهیلات افراد کم توان


1. بازدید کنندگان می توانند هر متن انتخاب شده درون سایت را به صورت صوتی بشنوند و امکان بزرگنمایی کلمات برای افراد کم بینا را به وسیله نرم افزار ذیل استفاده نمایند.      GSpeech 

                         
                                     

تسهیلات افراد کم توانبازدید کنندگان می توانند به وسیله نرم افزار 
   GSpeech   از تسهیلات ذیل جهت افراد کم توان برخوردار شوند : 


1.  هر متن انتخاب شده درون سایت را به صورت صوتی بشنوند 

2. امکان بزرگنمایی کلمات جهت استفاده برای افراد کم بینا          

                                                      
بيشتر
^