تسهیلات افراد کم توانبازدید کنندگان می توانند به وسیله نرم افزار 
   GSpeech   از تسهیلات ذیل جهت افراد کم توان برخوردار شوند : 


1.  هر متن انتخاب شده درون سایت را به صورت صوتی بشنوند 

2. امکان بزرگنمایی کلمات جهت استفاده برای افراد کم بینا          

                                                      
بيشتر
^