شناسنامه خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
      
( برای دریافت شناسنامه مربوط به هر خدمت بر روی آن کلیک کنید)
                                                      
    

ردیف

نام خدمت

کد خدمت

 ۱

حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی

 ۱۰۰۱۱۱۴۵۰۰۰

۲

 نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی

 ۱۰۰۱۱۱۵۸۰۰۰

۳

 صدور انواع مجوز های مرتبط با خودروهای دستگاه های دولتی

 ۱۰۰۱۱۱۵۷۰۰۰

3-1

 صدور مجور شماره گذاری خودروهای خریداری شده

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۰

3-2

 صدور مجور تغییر مالکیت خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۱

3-3

 صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۲

3-4

 صدور مجوز کمیسیون خرید،فروش و انتقال خودورهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۳

3-5

 صدور سند فروش خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۴

3-6

 صدور مجوز تعویض پلاک ودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۵

4

  توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله

 ۱۰۰۱۱۱۳۲۰۰۰

5

 رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل

 ۱۰۰۱۱۱۴۷۰۰۰

6

بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط
بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی
1001144000

7

 مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

 ۱۰۰۱۱۱۴۰۰۰۰

8

 تهیه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن

 ۱۰۰۱۱۱۵۳۰۰۰

9

پرداخت حقوق کارکنان دولت

۱۰۰۱۱۱۳۹۰۰۰

10

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۱۰۰۱۱۱۳۸۰۰۰

11

پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر)

۱۰۰۱۱۱۵۶۰۰۰

12

دریافت و پرداخت سپرده دستکاههای اجرایی
10011146000

13

اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

۱۰۰۱۱۱۵۵۰۰۰

14

دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی

۱۰۰۱۱۱۳۷۰۰۰

15

استرداد وجوه اشتباه واریزی

۱۰۰۱۱۱۴۹۰۰۰کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

          شناسنامه خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
      
( برای دریافت شناسنامه مربوط به هر خدمت بر روی آن کلیک کنید)
                                                      
    

ردیف

نام خدمت

کد خدمت

 ۱

حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی

 ۱۰۰۱۱۱۴۵۰۰۰

۲

 نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی

 ۱۰۰۱۱۱۵۸۰۰۰

۳

 صدور انواع مجوز های مرتبط با خودروهای دستگاه های دولتی

 ۱۰۰۱۱۱۵۷۰۰۰

3-1

 صدور مجور شماره گذاری خودروهای خریداری شده

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۰

3-2

 صدور مجور تغییر مالکیت خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۱

3-3

 صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۲

3-4

 صدور مجوز کمیسیون خرید،فروش و انتقال خودورهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۳

3-5

 صدور سند فروش خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۴

3-6

 صدور مجوز تعویض پلاک ودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۵

4

  توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله

 ۱۰۰۱۱۱۳۲۰۰۰

5

 رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل

 ۱۰۰۱۱۱۴۷۰۰۰

6

بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط
بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی
1001144000

7

 مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

 ۱۰۰۱۱۱۴۰۰۰۰

8

 تهیه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن

 ۱۰۰۱۱۱۵۳۰۰۰

9

پرداخت حقوق کارکنان دولت

۱۰۰۱۱۱۳۹۰۰۰

10

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۱۰۰۱۱۱۳۸۰۰۰

11

پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر)

۱۰۰۱۱۱۵۶۰۰۰

12

دریافت و پرداخت سپرده دستکاههای اجرایی
10011146000

13

اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

۱۰۰۱۱۱۵۵۰۰۰

14

دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی

۱۰۰۱۱۱۳۷۰۰۰

15

استرداد وجوه اشتباه واریزی

۱۰۰۱۱۱۴۹۰۰۰

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^