جهت دریافت اطلاعات واخبار اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان کرمان می توانید از کانال سروش زیر استفاده نمایید :
orkerman@
 
                     جهت دریافت اطلاعات واخبار اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان کرمان می توانید از کانال سروش زیر استفاده نمایید :
orkerman@
^